Foocus2: dé reflectiespecialist!

De naam Intervisie voor Teams is veranderd naar: “Foocus2”

 

De visie achter Foocus2

‘Het is niet de criticus die telt; niet degene erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen.
De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekort schiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;
die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak;
die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…’

-Uit de toespraak van Theodore Roosevelt, ‘Burgerschap in een republiek’, 23 april 1910, Sorbonne, Parijs

 

Bij Clooser2 weten we dat er één manier is om werkelijk samen iets op te bouwen, om iets groots neer te zetten. Dat is het continu bewustzijn van het gezamenlijk doel: datgene waarvoor we in dát team zitten en in díe organisatie werken. Deze focus verbindt individuen met elkaar en overstijgt persoonlijke belangen.

Individuele groei vindt plaats doordat ieder leert de ander het podium te geven het beste uit zichzelf te halen. Wanneer een teamlid zich bewust is van het geheel waar deel van wordt uitgemaakt, wordt hijzelf tot een hoger niveau getild. ‘Ik ben, omdat wij zijn‘ is zoals dit in de Afrikaanse Ubuntu-filosofie wordt samengevat. In andere woorden, een focus op het gezamenlijke doel heeft als neveneffect dat ieder individu prettiger werkt.

“Sterke mensen halen anderen niet omlaag. Ze tillen ze op.”

Door te oefenen met het zijn van de ideale collega laat iemand zichzelf en ook de mensen om zich heen stralen. Het zijn van de ideaal collega, werknemer of leidinggevende heeft niets te maken heeft met het pleasen van de ander, of het altijd aardig zijn. Het betekent de ander geven wat hij op dat moment nodig heeft om te kunnen bijdragen aan het gezamenlijke doel. Zo wordt het team, de afdeling en de gehele organisatie omhoog getild. En wanneer dit gebeurt, wordt er méér bereikt.

In onze visie oefent ieder individu het zijn van de ideale werknemer, de ideale collega, de ideale partner, de ideale moeder of vader, de ideale vriend, de ideale.. door telkens het gezamenlijke doel centraal te stellen. Zo wordt niet alleen het team, maar ook de organisatie en uiteindelijk, de gehele samenleving naar een hoger plan getild.

Met groot plezier beginnen we het in praktijk brengen van onze visie in uw organisatie. Door uw werknemers in staat te stellen om uw organisatie op een hoger plan te tillen. We hebben er alle vertrouwen in dat uw werknemers elkaar zullen laten stralen, en ook hun andere kringen zullen oplichten. Zo zullen zij uw organisatie blijvend versterken. En dit als een olievlek laten uitvloeien; één die bestaat uit kracht.

 

Leren een commitment aan te gaan

“Focus op het gezamenlijke doel”

Een commitment stelt in staat om één keer een keuze te maken, en vervolgens in die keuze vrijheid te ervaren. Daarom leren we uw werknemers om een commitment aan te gaan en zich daaraan te binden. Dat doen we door continu de focus terug te brengen op de vraag:

Hoe draagt mijn gedrag, opmerking of overtuiging op dit moment, in deze situatie, bij aan het bereiken van het gezamenlijke doel?

Het onderzoeken van deze vraag vraagt om continue reflectie. Door uw werknemers te leren om op een nieuwsgierige wijze op zichzelf te reflecteren, worden zij in staat gesteld om continu te leren. Door te reflecteren leren zij hun eigen overtuigingen en daaruit voorkomende gedachten en emoties kennen. Zij leren om met deze gedachten en overtuigingen om te gaan; zowel in veranderbare als in onveranderbare situaties.

Het omgaan met hun eigen onderliggende patronen schept de ruimte om zich in te leven in een ander. Nieuwsgierig zijn, in plaats van voor een ander invullen, maakt dat er een helpende respons wordt geven. Niet een respons vanuit de eigen automatische patronen, maar een respons die aansluit om wat de ander nodig heeft.

“Weerstand is een mogelijkheid tot verandering”

Wat hier en nu gebeurt, gebeurt ook daar en dan. Dat is de kracht van het onderzoeken in intervisie. Patronen- zoals handelen vanuit weerstand of emoties, of (onbewust) handelen vanuit persoonlijke belangen die in de intervisie naar voren komen, vinden ook plaats op de werkvloer. Dat betekent dat alles dat in de intervisie wordt blootgelegd, uitgepluisd en geleerd een direct leereffect heeft op de werkvloer.

Dat is de reden dat we bij Clooser2 niet terugdeinzen bij weerstand. Hoe meer weerstand, hoe meer er in beweging wordt gezet. Wij zien weerstand als een katalysator voor echte verandering. En ieder die wij opleiden in Foocus2, of dit nou een begeleider, voorzitter of mentor is, ondersteunen wij in het benaderen van weerstand met oprechte nieuwsgierigheid.

“Ritme biedt vrijheid en discipline in één.”

Een ritme maakt het in praktijk brengen van een commitment namelijk een stuk makkelijker. Het neemt de ballast van het telkens opnieuw maken van een keuze weg. Daarmee ondersteunt een ritme discipline; de discipline om samen een keuze te maken én in praktijk te brengen.

Het biedt de vrijheid om een keuze te maken en vervolgens vanuit deze keuze te handelen. Daarom bieden wij uw werknemers een continu ritme middels een online dashboard met automatische reminders. Dit ritme is leidend in het leerproces.

Het overbrengen van kennis en vaardigheden van werknemer tot werknemers staat centraal. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: een medewerker onder begeleiding van een collega-mentor leert van de kennis, vaardigheden en het vertrouwen van de mentor. De mentor groeit door het leren geven aan zijn leerling-collega wat hij nodig heeft om te kunnen floreren.

Hoe doen we dat?

“Wat hier en nu gebeurt, gebeurt ook daar en dan.”

Foocus2 is een methode die heeft bewezen effectief te zijn voor het in korte tijd bewerkstelligen van een cultuuromslag én het borgen ervan op lange termijn. Het is een methode gebaseerd op intervisie, maar let op: Het is geheel anders dan intervisie zoals u het kent. Foocus2 is werkplekleren.

Binnen uw organisatie leidt Clooser2 voorzitters op, die vervolgens een intervisie groep voorzit. In deze intervisiegroepen wordt intervisie gehouden volgens een speciaal model. De fasen uit dit model zijn zo opgebouwd dat er door de deelnemers maximaal wordt gereflecteerd op zichzelf.De voorzitter wordt zo opgeleid dat hij in staat is dit proces zo te leiden dat er het maximale uit wordt gehaald. Iedere bijeenkomst méér, omdat de voorzitter continu bijleert.

In vijf cycli wordt de voorzitter opgeleid tot expert in professionele communicatie. Tegelijkertijd wordt er iedere cyclus een intervisie gehouden. Leren en oefenen vindt zo in een vast ritme plaats. Middels een online omgeving wordt er ritme en professionele feedback geboden, gestimuleerd tot continue zelfreflectie en ondersteund bij de vertaling naar de praktijk. Er kan gekozen worden voor een extra bijeenkomst voorafgaand aan de intervisiebijeenkomsten waarin het gehele team kennismaakt en oefent met intervisievaardigheden of een gezamenlijke Kick-off van het traject met het gehele team of organisatie.

Een voorzitter ontvangt een map met verdiepend materiaal en een actielijst per cyclus. Aanvullend materiaal (zoals video’s) is beschikbaar op zijn dashboard. Aan het begin van een cyclus vult de voorzitter vanuit zijn persoonlijke online dashboard een doelenformulier in ter voorbereiding op de komende intervisie. Nadien vult hij een reflectieformulier in. In de formulieren wordt de voorzitter aan de hand genomen, en door het proces van het stellen van doelen en het reflecteren geleid.

“Een voorbeeld zegt meer dan 1000 woorden”

Aanvullende optie:
Een professioneel team, opgeleid in het geven van schriftelijke feedback, voorziet de voorzitter van feedback. Door het neutrale, observerende en stimulerende karakter van de feedback kan de voorzitter er maximaal van leren. Veiligheid wordt geborgd door de afwezigheid van oordelen. In de feedback wordt de voorzitter gestimuleerd in het vertonen van voorbeeldgedrag. Een voorbeeld zegt immers meer dan 1000 woorden.

Daarnaast wordt hij ondersteund in het begeleiden van de deelnemers bij het vertalen van opgedane inzichten in concreet gedrag in de praktijk.

Het eerste jaar wordt de methode sterk neergezet door de voorzitters elke cyclus een supervisiebijeenkomst te laten bijwonen. Deze bijeenkomst wordt geleid door begeleiders vanuit Clooser2, of door begeleiders uit uw eigen organisatie, opgeleid door Clooser2 in een op de begeleiders afgestemde training.

Foocus2 sluit goed aan bij teambegeleiding. De behaalde resultaten in teambegeleiding worden op lange termijn geborgd en versterkt door de continue groei van professionele communicatie en samenwerking te verankeren in de dagelijkse werkpraktijk.

Alleen begeleiding in de organisatie waar nodig

Na het eerste jaartraject geldt: alleen begeleiding in de organisatie waar nodig. Effectieve communicatie en prettige samenwerking worden als een olievlek over de organisatie verspreid middels een voorzitter-mentor systeem. De voorzitter van het eerste jaar wordt de mentor van de volgende voorzitter. De supervisiebijeenkomst wordt een één op één bijeenkomst geleid door de mentor. Hiervoor heeft de mentor al het benodigde materiaal beschikbaar op zijn eigen online mentordashboard. Zowel de voorzitter als de mentor kunnen ondersteund worden in hun leerproces middels professionele schriftelijke feedback. Clooser2 monitort het proces op afstand, en speelt in op de zichtbare ontwikkelingen.

Opleidingsinformatiefolders:
Opleiding Intervisievoorzitter
Opleiding Intervisiementor
Opleiding Intervisiedeelnemer
Opleiding Begeleider Theorie
Opleiding Begeleider Praktijk
Opleiding Foocus2 Tutor


Makkelijk het proces volgen en in kaart brengen

Vroeg signaleren, monitoren en bijsturen wordt voor u eenvoudig. Door middel van een wekelijks procesverslag wordt u of uw managers in staat gesteld om het proces te monitoren. Geen inhoudelijke informatie, maar een kort verslag waarin in één oogopslag is te zien of en waar er bijsturing nodig is. Aan het eind van het jaar ontvangt u een overzicht met alle procesmatige gegevens van het traject. Daarin vindt u per deelnemer, groep en team de uren en taken van alle deelnemers. Een verantwoordingsrapport dat bijvoorbeeld goed gebruikt kan worden als inspectierapport, als urenverantwoording of bij personele gesprekken.
Ook bieden wij de mogelijkheid tot een deskundigheidsbevorderingsbewijs voor iedere deelnemer waarin alle taken en uren van de deelnemer worden verantwoord.

Kortom:

 • Vijf cycli van leren en in praktijk brengen
 • Gericht op leren reflecteren op zichzelf vanuit organisatiedenken
 • Een mentor-voorzittersysteem voor verspreiding van kennis en vaardigheden in de organisatie
 • Professionele begeleiding op afstand
 • Leidinggevende monitort op afstand en stuurt bij op basis van overzichtelijke procesinformatie
 • In kaart brengen van proces middels een jaarverslag
 • Deskundigheidsbevorderingsbewijzen voor alle deelnemers

Terug naar boven

Reacties op Foocus2

Ann Kleijnen, coördinator vakgroepen & onderzoek bij Daelzicht:

Teams van medewerkers bij Daelzicht hebben de opdracht  één gezamenlijk doel te realiseren: stel de cliënt voorop zodat hij als volwaardig burger kan leven. Intervisie voor Teams ondersteunt medewerkers daarbij in ontwikkelen van de daarvoor benodigde professionele vaardigheden en attitude. In een veilige setting helpen collega’s elkaar om als team te groeien in samenwerking en optimalisering van communicatie. Zij gaan daarbij uit van voorbeelden uit de praktijk van alledag. Intervisie voor Teams wordt aangeboden in een traject over langere tijd zodat deelnemers voldoende gelegenheid krijgen om nieuwe vaardigheden te oefenen in het dagelijkse werk. Reflecteren op eigen handelen, over elkaars schouder meekijken en elkaar aanmoedigen met helpende feedback is een wezenlijk onderdeel van deze intervisievorm. De methode sluit naadloos aan bij de wijze van leren en ontwikkelen waar Daelzicht voor gekozen heeft.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inzet en groei maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van vrijblijvendheid. Integendeel. Men leert elkaar aan te spreken op het nakomen van afspraken en leidinggevenden spelen een actieve rol door de voortgang van het proces te volgen zonder daarbij de inhoud te kennen. Een krachtige manier om gehoor te geven aan de oproep van de Inspectie voor Volksgezondheid om te werken aan professionalisering zowel van het individu als van het team.

Thijs van Montfort, oud adjunct-directeur De Vijverhofschool:

“Belangrijkste kwaliteiten Karien Cloostermans: Geweldige resultaten, Aangenaam, Hoge integriteit”
“Om de professionele samenwerking in de teams de versterken hebben wij intervisie ingezet, gericht op het geven en krijgen van feedback. Dit traject is mede opgezet en begeleid door Clooser2. We zijn gestart met intervisiegroepen die werden begeleid door Karien Cloostermans. De ondersteuning en begeleiding van Clooser2 wordt binnen het team hoog gewaardeerd. Daarna is een communicatieverbetertraject opgezet onder begeleiding van Karien. Kenmerkend voor Karien is de deskundige en persoonlijke begeleiding. Zij sluit aan bij de beginsituatie en van hieruit wordt stappen vooruit gezet. Het team van medewerkers heeft de ondersteuning door dit communicatie- / intervisietraject als zeer positief ervaren en constateert ook zelf dat er goede vooruitgang is geboekt die merkbaar is in de dagelijkse praktijk.”

A.A.M. de Jong MBA, Hoofd Kliniek SEH, Catharina-ziekenhuis:

‘Ik heb Karien leren kennen toen zij als praktijkopleider bij mij solliciteerde. Al snel viel mij op dat zij de bijzondere gave heeft om medewerkers via een natuurlijke aanpak de gewenste richting in te krijgen. Toen zij de opleiding “Supervisie en Coaching” wilde volgen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van dit plan door haar enerzijds te faciliteren en anderzijds in te zetten als mental coach voor het SEH team. Hier heb ik nooit spijt van gehad. Diverse “vastgelopen” medewerkers heeft zij weer hoop in de toekomst gegeven en haar inzet tijdens bij de dagelijkse teamoverdrachten waren van grote waarden. Ik ben ervan overtuigd dat toekomstige opdrachtgevers nooit spijt zullen hebben dat zij Karien benaderd hebben.’

Een voorzitter aan het eind van een traject:

“Ik ben flink bezig geweest met je tips van afgelopen vrijdag. Ik merk wel dat het moeilijk is. Drie keer per dag letten op je ademhaling leek wel een kippetje. Ik betrapte me er zaterdag echter op dat ik me er geen tijd voor genomen had. Wel aan gedacht hoor, maar om daar nu de rust voor te nemen om het ook echt te doen. Dat kost toch te veel tijd. Zondag is het me al 2 keer gelukt en de derde was ‘s avonds in bed. Vandaag was de eerste keer ook pas om 17.30. Er is dus genoeg om aan te werken.

Wat ik wel een mooie ervaring vond was een situatie die zich vandaag voordeed. Een collega en ik hadden een conflict gehad met een leerling. Deze moest nablijven. Zijn moeder kwam hem halen en beschuldigde mijn collega dat ze haar zoon had mishandeld. Zij (mijn collega) kwam mij erbij halen omdat ik ook bij dit conflict betrokken was. Moeder begon heel agressief en dreigend dat ze er echt wel achter kwam wie er nu zat te liegen en dat we haar zoon niet mochten mishandelen en het was al eens voorgekomen. Je kunt je wel voorstellen dat ik van binnen kookte. Ik reageerde echter door te zeggen dat ik het erg vervelend vond dat ze zo reageerde en dat wij graag op een goede manier wilden uitleggen wat er was gebeurd.

Ze bond vrij snel in en luisterde rustig naar ons verhaal. Ik wil niet zeggen dat ze na ons verhaal overtuigd was van onze eerlijkheid, maar het gesprek nam gelukkig wel een andere wending. Ik ben evengoed bang dat dit toch nog een staartje zal krijgen. Mijn collega gaf daarna echter aan dat ze het zo goed had gevonden dat ik deze reactie durfde te geven. Toen zij dat zei besefte ik inderdaad dit iets was wat ik een jaar geleden misschien niet zo gezegd zou hebben. Op zo’n moment besef je dat je inderdaad toch veel hebt geleerd. Het leuke was dat ze het er daarna ook weer met een ander over had en dan zo van: “En dat leert ze nou allemaal op die cursus”. “

Klik hier voor een uitgebreide reactie van de heer Ruud Steeghs, oud-directeur De Velddijk (school voor speciaal onderwijs), over de ontwikkeling in de beginjaren van Intervisie voor Teams.

Foocus2 voor de zorg

In één keer voldoen aan de nieuwe eisen gesteld door de inspectie

De verwachtingen die aan de zorgprofessional worden gesteld zijn steeds hoger. Een ontwikkeling die voor de inspectie niet ongezien blijft. Daarom staat de verantwoordelijkheid in het functioneren van de zorgprofessional van hemzelf, zijn collega’s en de instelling centraal in het rapport Staat van de Gezondheidszorg 2013. “De cultuuromslag naar het voortdurend willen verbeteren van de beroepsuitoefening is de noodzakelijke voorwaarde om disfunctioneren te voorkómen” (pag. 10). Van een cultuur van terughoudendheid, hiërarchie en angst, naar een cultuur van durven aanspreken, samenwerking en continue reflectie. Dat is precies wat met Foocus2 in uw organisatie wordt bewerkstelligd.

“Verantwoord functioneren is ook een kwestie van houding en gedrag. Instellingen moeten bevorderen dat er een cultuur is waarin mensen elkaar laagdrempelig kunnen aanspreken en van elkaar willen leren. ” (pag. 12). Volgens de inspectie zijn er een aantal vereisten voor een dergelijke cultuuromslag, namelijk “voldoende aandacht [..] voor zelfreflectie, effectieve feedback, transparantie, verantwoording afleggen en veilig melden” (pag. 14). Aspecten die in de methode voorop staan. Met IvT wordt de omslag in een korte tijd bewerkstelligd en vervolgens op een kostenefficiënte manier geborgd.

Met Foocus2 kunt u in één keer aantoonbaar voldoen aan de nieuwe eisen van de inspectie. Met de methode wordt de focus gelegd op het verantwoord functioneren en verbetering, zoals de inspectie betaamt. Niet de waan van de dag, maar de cliënt staat weer centraal in de dagelijkse werkzaamheden.

Afstemming op ieder niveau

Werkplekleren met Foocus2 is geschikt voor alle niveaus. Ongeacht de laag of lagen waarin met de methode wordt gewerkt, de gehele organisatie wordt in beweging gezet. Door reflectie ontstaat er bij de medewerkers een bewustzijn van de eigen overtuigingen en daaruit voorkomende gedachten en emoties. De focus wordt teruggebracht op de vraag:

“Hoe kan ik in mijn gedrag bijdragen aan het in zijn kracht stellen van de cliënt/patiënt?”

De deelnemers oefenen met:

 • Een commitment aangaan (“verantwoording afleggen”)
 • Continu op zichzelf te reflecteren in situaties en zo over zichzelf te leren (“zelfreflectie”)
 • Op een effectieve manier feedback geven en ontvangen (“effectieve feedback”) en elkaar durven aanspreken (“transparantie”)
 • Continu gericht zijn op het gezamenlijke doel, de cliënt, en dit vertalen naar gedrag (“veilig melden”)

Wilt u weten hoe we dit precies doen? Zie ‘Hoe doen we dat?’

 

Het proces in beeld

Aan het eind van het traject ontvangt u een overzicht van de uitgevoerde taken en gemaakte uren door deelnemers, voorzitters en mentoren. Hiermee toont u aan de door de inspectie geëiste cultuuromslag te hebben geborgd.

Daarnaast is het mogelijk om per deelnemer, voorzitter en mentor een deskundigheidsbevorderingsbewijs te ontvangen. Daarmee wordt de expertise die ieder heeft verkregen gedurende het traject ook voor de medewerker zelf aantoonbaar.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een traject binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op! Wij gaan graag met u in gesprek naar de mogelijkheden.

Wilt u weten wat Foocus2 voor uw zorgorganisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Foocus2 in het onderwijs

Duurzame inzetbaarheid geborgd met Foocus2

De ervaren werkdruk in het onderwijs wordt steeds hoger. De docent dient verantwoording af te leggen aan een groeiend aantal partijen. De toenemende eisen vanuit de overheid resulteren in het plannen, testen en rapporteren op een groot aantal gebieden. De veeleisende ouder vergt tijd voor uitleg en overleg. Met Foocus2 wordt de focus van uw team blijvend teruggebracht op de leerling. Met als resultaat een afname van de ervaren werkdruk, zonder afname in taken. Foocus2 is in samenwerking met het onderwijs ontwikkeld.

Een continu leerproces

Een lerende cultuur op ieder niveau in de organisatie is wat de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wilt bewerkstelligen. “Leraar, lerarenteam, leidinggevende en bestuur bouwen samen aan een lerende cultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit.” (Lerarenagenda 2013-2020 pag. 21) Dit continue verbeterproces kunnen wij op een kosteneffectieve manier voor u borgen. Omdat de kennis en vaardigheden als een olievlek over de organisatie verspreiden, is begeleiding in de organisatie al snel overbodig. Ondersteuning op afstand middels schriftelijke feedback en alleen bijsturing waar nodig, borgt de vertaling van nieuwe inzichten naar de praktijk.

Persoonlijk leiderschap en professionaliteit worden vergoot door het leren van elkaar, het oefenen in het omgaan met lastige situaties en het aangaan van committent. Effectieve communicatie en prettige samenwerking zorgt voor teams die samen werken voor het gezamenlijk doel en méér bereiken. En ten slotte zorgt de persoonlijke groei in het omgaan met lastige situaties en het leren zijn van de ideale collega voor een verminderde ervaren werkdruk, een vergroot gevoel van verbondenheid en daarmee een daling in het ziekteverzuim.

[o]

Training in the school helps with the transition from education to practice. This is also desperately needed, because we still hear from many teachers that their first year of work after the training is a matter of survival. “( Teacher Agenda 2013 – 2020 , page 4) With Foocus2, the starting teacher is offered a rhythm in which difficult situations where he encounters are being investigated From his start in the organization, the teacher learns to reflect on himself and learn from it, and by examining different perspectives he learns to deal effectively with situations, including those in which he has no influence The starting teacher feels strengthened in his role, from the team and from himself.

 

Primary education: become the school of 2020 now

In het bestuursakkoord van juli 2014 tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de PO-raad worden de trends beschreven waar de school van 2020 de jeugd op dient voor te bereiden. Daarbij wordt aangegeven dat de school van 2020 alleen kan worden bereikt middels een gezamenlijk proces; een proces waarin ieder op elkaar is afgestemd en prettig met elkaar samenwerkt. U kunt met uw school een voorbeeld worden in deze toekomstvisie. Met Foocus2 staat uw school sterk in samenwerking, binnen teams, tussen teams en dwars door lagen heen.

Wij helpen besturen hun leraren te sterken en in staat te stellen de gemaakte afspraken in praktijk te brengen. Daarmee zijn we dienend aan uw organisatie. Zodat u dienend kunt zijn aan uw docenten, en uw docenten ruimte ervaren om geheel dienend te zijn aan de leerling.
Het akkoord bevat vier actie lijnen. Graag lichten wij toe hoe wij op elke lijn dienend kunnen zijn aan uw organisatie.

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
ICT dient een steeds prominentere plaats te krijgen in het onderwijs, om de leerlingen zo goed mogelijk op de ontwikkelingen in de maatschappij voor te bereiden. Met Foocus2 sluit u aan op deze ontwikkeling. De methode bevat namelijk digitale ondersteuning. Zo oefent de leraar met het gebruik maken van ICT in zijn werk en ervaart hij hoe ICT efficiëntie, ritme en daarmee meer vrijheid kan bieden.

Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
Duurzame onderwijsverbetering dient te worden geïntegreerd in het beleid op alle niveaus. Op basis van zelfevaluaties worden gerichte verbeteracties in praktijk gebracht. “Daarvoor is het essentieel dat de activiteiten op schoolniveau en op bestuursniveau op elkaar aansluiten.” (Bestuursakkoord sector po, 2014, p. 9)

Wij zorgen voor een cultuurverandering in alle lagen. Het maakt daarbij niet uit in welke laag er wordt begonnen. De veranderde houding, de geoefende vaardigheden en opgedane kennis verspreiden zich als een olievlek over de organisatie, doordat er middels herinneringen en ritme de toepassing van inzichten in de praktijk wordt gestimuleerd en geborgd. Daarnaast wordt de afstemming tussen verschillende lagen bevorderd.

Professionele scholen
Vanaf 2017 dienen scholen en besturen te werken met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg. Deze cyclus borgen wij voor u. Ieder jaar worden er door uw medewerkers vijf cycli doorlopen. Daarmee wordt ontwikkeling en professionalisering een manier van werken.

“Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt bij aan de kwaliteit van leraren.” (Bestuursakkoord sector po, 2014, p. 13) Wij maken uw medewerkers elkaars coach, met ondersteuning van een belegeider. Een voorzitter-mentorsysteem, waarbij zowel de voorzitter als mentor op afstand worden ondersteund, laat het mes aan twee kanten snijden. Zo wordt de het team een stimulerende omgeving voor elk van zijn leden.

De kracht van het onderwijs is dat er in teamverband wordt gewerkt, wordt door de staatssecretaris en PO-raad beaamd . “Als de ‘collectieve kwaliteit’ van de teams toeneemt, komt dat de onderwijskwaliteit ten goede.” (Bestuursakkoord sector po, 2014, p. 11) De kracht van een team zit in hetgeen dat de leden bindt: het gezamenlijke doel.

Doorgaande ontwikkellijnen
Aansluiten op en het faciliteren van ontwikkelingslijnen in uw school. Met Foocus2 leren uw medewerkers hun focus te verplaatsen van de waan van de dag naar het gezamenlijke doel. Dit stelt hen in staat gewenste ontwikkelingen te vertalen in concreet gedrag.

Aan het eind van een jaartraject ontvangt iedere deelnemer een deskundigheidsbevorderingsbewijs. U ontvangt een jaaroverzicht met daaraan uitgesplitst de taken en gemaakte uren van iedere deelnemer. Zo wordt de kwaliteitsborging op een makkelijke wijze aantoonbaar.
Wilt u weten wat Foocus2 voor uw school of stichting kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Foocus2 voor beroepsgroepen

In veel beroepen is het houden van intervisie wenselijk, in een aantal is dit ook verplicht. Met Foocus2 maakt u de (verplichte) intervisie tot bijeenkomsten waar ieder een stukje sterker uitkomt. Het wordt een werkelijk moment van reflectie en aanleiding tot persoonlijke groei. Daarbij is het intervisietraject makkelijk aantoonbaar en kunnen de accreditatiepunten ermee worden behaald.

Met Foocus2 kunt u méér uit intervisie halen:

 • De jaarplanning wordt in één keer gemaakt en wordt weergeven op het persoonlijke dashboard van de voorzitter. Herinneringsmails voor de bijeenkomsten aan de deelnemers worden automatisch verzonden.
 • We bieden een ritme in het intervisieproces. Intervisie wordt van ad-hoc bijeenkomsten tot een samenhangend traject dat met elkaar wordt doorlopen. Dit verandert intervisie van een opgave in een prettig moment van reflectie. Ritme biedt discipline en vrijheid in één.
 • We bieden een structuur voor de intervisiebijeenkomst. Door deze structuur leren de deelnemers te reflecteren. Echt reflecteren betekent onderzoeken zonder oordelen te vellen. Zo zijn zij in staat om effectiever met situaties om te gaan, en minder belemmeringen te ervaren.

Iedere deelnemer ontvangt een deskundigheidsbevorderingsbewijs. In de methode wordt de voorzitter expert gemaakt op het gebied van reflectie, communicatie en samenwerking. Middels een mentor-voorzitter systeem worden kennis en vaardigheden op elkaar overgebracht. Met minimale inspanning wordt maximaal resultaat bereikt: Professionals die zich in staat voelen om om te gaan met iedere situatie, hoe klein ook de eigen bewegingsvrijheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Foocus2 voor beroepsgroepen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Opleiding schriftelijke feedback Foocus2

In deze opleiding leren professionals om middels feedback bij te dragen aan het in praktijk brengen van professionele communicatie in een organisatie. Met de focus continu op het gezamenlijke doel. Zo kan de potentie van het leren van schriftelijke feedback maximaal worden benut. Wil je meer weten over deze opleiding? Bekijk dan onderstaande brochure:

 

Foocus2 pakketten

In  onderstaande tabel ziet u drie Foocus2-pakketten, waarmee uw organisatie kan werken met Foocus2. Het rendement wordt per upgrade hoger. Voor een echte cultuurverandering wordt het Pro-pakket geadviseerd.

Beweeg met de cursor over een woord in onderstaande tabel om een toelichting te zien.

 Basis Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte
Plus Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte
Pro Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte
Btw-plichtigBtw-plichtigBTW vrij
E-learning Alle deelnemers kunnen onbeperkt gebruikmaken van online presentaties, e-book Foocus2, stappenplannen, verdiepende informatie, inspiratiemateriaal
Real-time planningOnline agenda met alle afspraken en uit te voeren acties
Digitale herinneringen actiesHerinnering casus inleveren en (afhankelijk van pakket) herinnering formulier invullen
Digitale remindersPrikkelende extra groepsopdracht per mail
Doelenformulieren invullenVoorzitter vult doelenformulieren in. In Basispakket: Vrijblijvend invullen, geen professionele feedback van Clooser2
Reflectieformulieren invullenVoorzitter vult reflectieformulieren in. Procesverslag inclusief. In Basispakket: Vrijblijvend invullen, geen professionele feedback van Clooser2
Doelen- en reflectieformulieren invullenVoorzitter vult doelen- en reflectieformulieren in.
Procesverslag inclusief. In Basispakket: Vrijblijvend invullen, geen professionele feedback van Clooser2.

Certificaten voor alle deelnemersVorm van certificaat afhankelijk van beoordeling inhoud bijeenkomsten (reflectie of overleg)
Feedback op doelenformulierenVoorzitter krijgt professionele persoonlijke feedback op reflectieformulieren.
Feedback op reflectieformulierenVoorzitter krijgt professionele persoonlijke feedback op reflectieformulieren.
Procesverslag inclusief. Bij PlusPakket: Professionele feedback extern, van Clooser2, of intern, van door Clooser2 opgeleide tutoren

Feedback op doelen- en reflectieformulierenVoorzitter krijgt professionele persoonlijke feedback op doelen- en reflectieformulieren.
Procesverslag inclusief. Bij PlusPakket: Professionele feedback extern, van Clooser2, of intern, van door Clooser2 opgeleide tutoren

MultomapMap voor de voorzitter met alle cycli en bijbehorende documenten en informatie
RingbandboekBoek voor de voorzitter met alle cycli en bijbehorende documenten en informatie
Impressieoverzichten voor coachCoach ontvangt een impressieoverzicht met inhoudelijke informatie over het verloop van de intervisiebijeenkomsten per groep
Overzicht behandelde thema'sOverzicht met behandelde thema’s voor alle voorzitters
Invullen evaluatieformulierOnline evaluatieformulier met terugblik op het traject. De uitkomsten worden niet door Clooser2 in een overzicht uitgebracht.
EvaluatieoverzichtOverzicht evaluatieuitkomsten van alle voorzitters (en evt. mentoren)
ProcesverslagWekelijkse update voor de leidinggevende met alle procesinformatie over de intervisiegroepen
Jaarverslag per groepProcesoverzicht per groep aan het einde van het traject
Jaarverslag per deelnemerProcesoverzicht per deelnemer aan het einde van het traject
Coaching voorzitters door Foocus2 gekwalificeerde coaches*Coachingsbijeenkomst van een uur waarbij voorzitter wordt voorbereid op intervisie. Coaching on-the-job, waarbij de coach 2 keer aanwezig is bij intervisiebijeenkomsten. Indien de voorzitters door interne coaches worden opgeleid (niet van Clooser2), vindt er at random controle plaats om te beoordelen of er gereflecteerd is
 • *U kunt ervoor kiezen om coaches van uw eigen organisatie in te zetten die de voorzitters coachen en opleiden en de formulieren behandelen. Deze coaches worden dan eerst opgeleid door Clooser2 zodat ze gekwalificeerd zijn en kunnen/mogen werken met Foocus2. De coaches ontvangen een certificaat en dit is 1 jaar geldig. Dit certificaat wordt elk jaar middels het bijwonen een bijscholingsdag verlengd met een jaar. De rol van Clooser2 is dan alleen het at random beoordelen of er reflectie heeft plaatsgevonden of niet, wat van invloed is op de certificaten die uitgeschreven worden.
 • Het verzetten van een bijeenkomst kost € 25,- per wijziging.
 • Een afwijkende grootte van de groep, het aantal bijeenkomsten en de duur van een contract zijn van invloed op de prijs. Bovenstaande pakketten zijn gebaseerd op een groepsgrootte van 8 deelnemers per groep, 5 cycli (5 intervisie- en coachingsbijeenkomsten) per jaar en een contract van 1 jaar.

Wil je je organisatie, team of beroepsgroep aanmelden voor Foocus2? Wil je meer informatie ontvangen over Foocus2 , of over één van onze opleidingen? Of liever vrijblijvend met ons in gesprek? Klik dan hier.